Paleolithic Site Biryuchya Balka-2: Geology, Chronology, and Paleoecology

Paleolithic Site Biryuchya Balka-2: Geology, Chronology, and Paleoecology