Paleopathology of the Population of Krasnoyarsk, Central Siberia (Pokrovskiy and Voskresensko-Preobrazhenskiy Cemeteries of the 17th– Early 20th Centuries)

Paleopathology of the Population of Krasnoyarsk, Central Siberia (Pokrovskiy and Voskresensko-Preobrazhenskiy Cemeteries of the 17th– Early 20th Centuries)